Tôi nghĩ cuộc sống như một cuốn sách hay. Càng đi sâu vào nó, nó càng bắt đầu có ý nghĩa.

— Harold Kushner
Đọc Một Truyện Bất Kỳ